ظرف یاب

محصولات آرکوپال پارس اپال

وبلاگ

۱ مرداد ۱۳۹۹ 900 بازدید
ظرف یاب

در  مطالب گذشته در مورد انتخاب ظرف مناسب برای استفاده در آشپزخانه نکاتی ارایه شد.

یکی از این ظروف، آرکوپال است که شرکت پارس اپال از فعالان در عرصه تولید این محصول در داخل کشورمان ایران می باشد.

سرویس ها و ظروف آرکوپال شرکت پارس اپال شامل سرویس 28 پارچه، سرویس 14 پارچه، سرویس 5 پارچه، بشقاب خورشت خوری، پیش دستی، دیس برنج، پیاله ماست خوری، پیاله ترشی خوری، کاسه آبگوشت خوری، کاسه سالاد، سس خوری، فسنجان خوری، فنجان، قندان، دیس کوچک، لیوان، دیس نیم گود، دیس گرد، بشقاب پلوخوری می باشد.

این محصولات در سری (قالب های) مربع، بیضی و دایره دسته بندی شده اند.

برای مشاهده تصویر و مشخصات این محصولات می توانید به وب سایت ظرفینو (مرجع رسمی بررسی تخصصی ظروف) مراجعه نمایید.

لیست محصولات آرکوپال شرکت پارس اپال براساس قالب، طرح، کد و نام محصول:

 

 

ردیفنوعطرحکد محصولقالبنام محصول
1سرویس 28 پارچهرونیکا312دایرهسرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح رونیکا - کد 312
2سرویس 28 پارچهالینا243بیضیسرویس 28 پارچه بیضی پارس اپال طرح لیانا- کد 243
3سرویس 28 پارچهلاندور207بیضیسرویس 28 پارچه بیضی پارس اپال طرح لاوندر- کد 207
4سرویس 28 پارچهفیدان229بیضیسرویس 28 پارچه بیضی پارس اپال طرح فیدان- کد 229
5سرویس 28 پارچهالین247بیضیسرویس 28 پارچه بیضی پارس اپال طرح اِلین- کد 247
6سرویس 28 پارچهنلی صورتی180Pدایرهسرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح نلی صورتی- کد 180P
7سرویس 28 پارچهدنیز230دایرهسرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح دنیز- کد 230
8سرویس 28 پارچهنلی آبی180Bدایرهسرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح نلی آبی - کد 180B
9سرویس 28 پارچهالینا642دایرهسرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح الینا- کد 642
10سرویس 28 پارچهلیندا124دایرهسرویس 28 پارچه گرد پارس اپال طرح لیندا- کد 124
11سرویس 28 پارچهتوسکا448مربعسرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح توسکا- کد 448
12سرویس 28 پارچهوربنا860مربعسرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح وربنا - کد 860
13سرویس 28 پارچهوایتمربعسرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح وایت- کد
14سرویس 28 پارچهلالیکیو362مربعسرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح لالیکیو- کد 362
15سرویس 28 پارچهاسکور806Pمربعسرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح اسکور- کد 806P
16سرویس 28 پارچهورتکس442مربعسرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح ورتکس- کد 442
17سرویس 28 پارچهبین775مربعسرویس 28 پارچه مربع پارس اپال طرح بین- کد 775
18سرویس 14 پارچهالینادایرهسرویس 14 پارچه چای خوری گرد پارس اپال طرح الینا
19سرویس 14 پارچهلیندادایرهسرویس 14 پارچه چای خوری گرد پارس اپال طرح لیندا - کد
20سرویس 14 پارچهبین775مربعسرویس 14 پارچه چای خوری مربع پارس اپال طرح بین - کد 775
21سرویس 5 پارچهرابیتدایرهسرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح رابیت
22سرویس 5 پارچهتوییتیدایرهسرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح توییتی
23سرویس 5 پارچهپوودایرهسرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح پوو
24سرویس 5 پارچهکیتیدایرهسرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح کیتی
25سرویس 5 پارچهالفنتدایرهسرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح اِلفنت
26سرویس 5 پارچهآنجلدایرهسرویس 5 پارچه کودک گرد پارس اپال طرح آنجل
27سرویس 5 پارچهگیلیمربعسرویس 5 پارچه کودک مربع پارس اپال طرح گیلی
28سرویس 5 پارچهسون پوگمربعسرویس 5 پارچه کودک مربع پارس اپال طرح سون پوگ
29سرویس 5 پارچهمیکی موسمربعسرویس 5 پارچه کودک مربع پارس اپال طرح میکی موس
30سرویس 5 پارچهاسپنگ بابمربعسرویس 5 پارچه کودک مربع پارس اپال طرح اسپُنگ باب
31سرویس 5 پارچهلاومربعسرویس 5 پارچه کودک مربع پارس اپال طرح لاو
32بشقاب خورشت خوریرونیکا312-225دایرهبشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 225
33پیش دستیرونیکا312-195دایرهپیش دستی پارس اپال طرح رونیکا - کد 195
34دیس برنجرونیکا312-1010دایرهدیس برنج پارس اپال طرح رونیکا - کد 1010
35پیاله ماست خوریرونیکا312-720دایرهپیاله ماست خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 720
36پیاله ترشی خوریرونیکا312-710دایرهپیاله ترشی خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 710
37کاسه آبگوشت خوریرونیکا312-770دایرهکاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 770
38کاسه سالادرونیکا312-240دایرهکاسه سالاد پارس اپال طرح رونیکا - کد 240
39سس خوریرونیکا312-820دایرهسس خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 820
40فسنجان خوریرونیکا312-780دایرهفسنجان خوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 780
41فنجانرونیکا312-270دایرهفنجان پارس اپال طرح رونیکا - کد 270
42قندانرونیکا312-840دایرهقندان پارس اپال طرح رونیکا - کد 840
43دیس کوچکرونیکا312-1050دایرهدیس کوچک پارس اپال طرح رونیکا - کد 1050
44لیوانرونیکا312-280دایرهلیوان پارس اپال طرح رونیکا - کد 280
45دیس نیم گودرونیکا312-1030دایرهدیس نیم گود پارس اپال طرح رونیکا - کد 1030
46دیس گردرونیکا312-1020دایرهدیس گرد پارس اپال طرح رونیکا - کد 1020
47بشقاب پلوخوریرونیکا312-250دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح رونیکا - کد 250
48بشقاب خورشت خوریدنیز230-225دایرهبشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 225
49پیش دستیدنیز230-195دایرهپیش دستی پارس اپال طرح دنیز - کد 195
50دیس برنجدنیز230-1010دایرهدیس برنج پارس اپال طرح دنیز - کد 1010
51پیاله ماست خوریدنیز230-720دایرهپیاله ماست خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 720
52پیاله ترشی خوریدنیز230-710دایرهپیاله ترشی خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 710
53کاسه آبگوشت خوریدنیز230-770دایرهکاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 770
54کاسه سالاددنیز230-240دایرهکاسه سالاد پارس اپال طرح دنیز - کد 240
55سس خوریدنیز230-820دایرهسس خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 820
56فسنجان خوریدنیز230-780دایرهفسنجان خوری پارس اپال طرح دنیز - کد 780
57فنجاندنیز230-270دایرهفنجان پارس اپال طرح دنیز - کد 270
58قنداندنیز230-840دایرهقندان پارس اپال طرح دنیز - کد 840
59دیس کوچکدنیز230-1050دایرهدیس کوچک پارس اپال طرح دنیز - کد 1050
60لیواندنیز230-280دایرهلیوان پارس اپال طرح دنیز - کد 280
61دیس نیم گوددنیز230-1030دایرهدیس نیم گود پارس اپال طرح دنیز - کد 1030
62دیس گرددنیز230-1020دایرهدیس گرد پارس اپال طرح دنیز - کد 1020
63بشقاب پلوخوریدنیز230-250دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح دنیز - کد 250
64بشقاب خورشت خورینلی صورتی180p-225دایرهبشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 225
65پیش دستینلی صورتی180p-195دایرهپیش دستی پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 195
66دیس برنجنلی صورتی180p-1010دایرهدیس برنج پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 1010
67پیاله ماست خورینلی صورتی180p-720دایرهپیاله ماست خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 720
68پیاله ترشی خورینلی صورتی180p-710دایرهپیاله ترشی خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 710
69کاسه آبگوشت خورینلی صورتی180p-770دایرهکاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 770
70کاسه سالادنلی صورتی180p-240دایرهکاسه سالاد پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 240
71سس خورینلی صورتی180p-820دایرهسس خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 820
72فسنجان خورینلی صورتی180p-780دایرهفسنجان خوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 780
73فنجاننلی صورتی180p-270دایرهفنجان پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 270
74قنداننلی صورتی180p-840دایرهقندان پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 840
75دیس کوچکنلی صورتی180p-1050دایرهدیس کوچک پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 1050
76لیواننلی صورتی180p-280دایرهلیوان پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 280
77دیس نیم گودنلی صورتی180p-1030دایرهدیس نیم گود پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 1030
78دیس گردنلی صورتی180p-1020دایرهدیس گرد پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 1020
79بشقاب پلوخورینلی صورتی180p-250دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح نلی صورتی - کد 250
80بشقاب خورشت خورینلی آبی180B-225دایرهبشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 225
81پیش دستینلی آبی180B-195دایرهپیش دستی پارس اپال طرح نلی آبی - کد 195
82دیس برنجنلی آبی180B-1010دایرهدیس برنج پارس اپال طرح نلی آبی - کد 1010
83پیاله ماست خورینلی آبی180B-720دایرهپیاله ماست خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 720
84پیاله ترشی خورینلی آبی180B-710دایرهپیاله ترشی خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 710
85کاسه آبگوشت خورینلی آبی180B-770دایرهکاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 770
86کاسه سالادنلی آبی180B-240دایرهکاسه سالاد پارس اپال طرح نلی آبی - کد 240
87سس خورینلی آبی180B-820دایرهسس خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 820
88فسنجان خورینلی آبی180B-780دایرهفسنجان خوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 780
89فنجاننلی آبی180B-270دایرهفنجان پارس اپال طرح نلی آبی - کد 270
90قنداننلی آبی180B-840دایرهقندان پارس اپال طرح نلی آبی - کد 840
91دیس کوچکنلی آبی180B-1050دایرهدیس کوچک پارس اپال طرح نلی آبی - کد 1050
92لیواننلی آبی180B-280دایرهلیوان پارس اپال طرح نلی آبی - کد 280
93دیس نیم گودنلی آبی180B-1030دایرهدیس نیم گود پارس اپال طرح نلی آبی - کد 1030
94دیس گردنلی آبی180B-1020دایرهدیس گرد پارس اپال طرح نلی آبی - کد 1020
95بشقاب پلوخورینلی آبی180B-250دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح نلی آبی - کد 250
96بشقاب خورشت خوریرومانتیک120-225دایرهبشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 225
97پیش دستیرومانتیک120-195دایرهپیش دستی پارس اپال طرح رومانتیک - کد 195
98دیس برنجرومانتیک120-1010دایرهدیس برنج پارس اپال طرح رومانتیک - کد 1010
99پیاله ماست خوریرومانتیک120-720دایرهپیاله ماست خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 720
100پیاله ترشی خوریرومانتیک120-710دایرهپیاله ترشی خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 710
101کاسه آبگوشت خوریرومانتیک120-770دایرهکاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 770
102کاسه سالادرومانتیک120-240دایرهکاسه سالاد پارس اپال طرح رومانتیک - کد 240
103سس خوریرومانتیک120-820دایرهسس خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 820
104فسنجان خوریرومانتیک120-780دایرهفسنجان خوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 780
105فنجانرومانتیک120-270دایرهفنجان پارس اپال طرح رومانتیک - کد 270
106قندانرومانتیک120-840دایرهقندان پارس اپال طرح رومانتیک - کد 840
107دیس کوچکرومانتیک120-1050دایرهدیس کوچک پارس اپال طرح رومانتیک - کد 1050
108لیوانرومانتیک120-280دایرهلیوان پارس اپال طرح رومانتیک - کد 280
109دیس نیم گودرومانتیک120-1030دایرهدیس نیم گود پارس اپال طرح رومانتیک - کد 1030
110دیس گردرومانتیک120-1020دایرهدیس گرد پارس اپال طرح رومانتیک - کد 1020
111بشقاب پلوخوریرومانتیک120-250دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح رومانتیک - کد 250
112بشقاب خورشت خوریلیندا124-225دایرهبشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 225
113پیش دستیلیندا124-195دایرهپیش دستی پارس اپال طرح لیندا - کد 195
114دیس برنجلیندا124-1010دایرهدیس برنج پارس اپال طرح لیندا - کد 1010
115پیاله ماست خوریلیندا124-720دایرهپیاله ماست خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 720
116پیاله ترشی خوریلیندا124-710دایرهپیاله ترشی خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 710
117کاسه آبگوشت خوریلیندا124-770دایرهکاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 770
118کاسه سالادلیندا124-240دایرهکاسه سالاد پارس اپال طرح لیندا - کد 240
119سس خوریلیندا124-820دایرهسس خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 820
120فسنجان خوریلیندا124-780دایرهفسنجان خوری پارس اپال طرح لیندا - کد 780
121فنجانلیندا124-270دایرهفنجان پارس اپال طرح لیندا - کد 270
122قندانلیندا124-840دایرهقندان پارس اپال طرح لیندا - کد 840
123دیس کوچکلیندا124-1050دایرهدیس کوچک پارس اپال طرح لیندا - کد 1050
124لیوانلیندا124-280دایرهلیوان پارس اپال طرح لیندا - کد 280
125دیس نیم گودلیندا124-1030دایرهدیس نیم گود پارس اپال طرح لیندا - کد 1030
126دیس گردلیندا124-1020دایرهدیس گرد پارس اپال طرح لیندا - کد 1020
127بشقاب پلوخوریلیندا124-250دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح لیندا - کد 250
128بشقاب خورشت خوریالینا642-225دایرهبشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح الینا - کد 225
129پیش دستیالینا642-195دایرهپیش دستی پارس اپال طرح الینا - کد 195
130دیس برنجالینا642-1010دایرهدیس برنج پارس اپال طرح الینا - کد 1010
131پیاله ماست خوریالینا642-720دایرهپیاله ماست خوری پارس اپال طرح الینا - کد 720
132پیاله ترشی خوریالینا642-710دایرهپیاله ترشی خوری پارس اپال طرح الینا - کد 710
133کاسه آبگوشت خوریالینا642-770دایرهکاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح الینا - کد 770
134کاسه سالادالینا642-240دایرهکاسه سالاد پارس اپال طرح الینا - کد 240
135سس خوریالینا642-820دایرهسس خوری پارس اپال طرح الینا - کد 820
136فسنجان خوریالینا642-780دایرهفسنجان خوری پارس اپال طرح الینا - کد 780
137فنجانالینا642-270دایرهفنجان پارس اپال طرح الینا - کد 270
138قندانالینا642-840دایرهقندان پارس اپال طرح الینا - کد 840
139دیس کوچکالینا642-1050دایرهدیس کوچک پارس اپال طرح الینا - کد 1050
140لیوانالینا642-280دایرهلیوان پارس اپال طرح الینا - کد 280
141دیس نیم گودالینا642-1030دایرهدیس نیم گود پارس اپال طرح الینا - کد 1030
142دیس گردالینا642-1020دایرهدیس گرد پارس اپال طرح الینا - کد 1020
143بشقاب پلوخوریالینا642-250دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح الینا - کد 250
144بشقاب خورشت خوریگلوریا350-225دایرهبشقاب خورشت خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 225
145پیش دستیگلوریا350-195دایرهپیش دستی پارس اپال طرح گلوریا - کد 195
146دیس برنجگلوریا350-1010دایرهدیس برنج پارس اپال طرح گلوریا - کد 1010
147پیاله ماست خوریگلوریا350-720دایرهپیاله ماست خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 720
148پیاله ترشی خوریگلوریا350-710دایرهپیاله ترشی خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 710
149کاسه آبگوشت خوریگلوریا350-770دایرهکاسه آبگوشت خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 770
150کاسه سالادگلوریا350-240دایرهکاسه سالاد پارس اپال طرح گلوریا - کد 240
151سس خوریگلوریا350-820دایرهسس خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 820
152فسنجان خوریگلوریا350-780دایرهفسنجان خوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 780
153فنجانگلوریا350-270دایرهفنجان پارس اپال طرح گلوریا - کد 270
154قندانگلوریا350-840دایرهقندان پارس اپال طرح گلوریا - کد 840
155دیس کوچکگلوریا350-1050دایرهدیس کوچک پارس اپال طرح گلوریا - کد 1050
156لیوانگلوریا350-280دایرهلیوان پارس اپال طرح گلوریا - کد 280
157دیس نیم گودگلوریا350-1030دایرهدیس نیم گود پارس اپال طرح گلوریا - کد 1030
158دیس گردگلوریا350-1020دایرهدیس گرد پارس اپال طرح گلوریا - کد 1020
159بشقاب پلوخوریگلوریا350-250دایره بشقاب پلوخوری پارس اپال طرح گلوریا - کد 250
اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter